Bagsværd Gymnastikforenings historie

 
1930
17-18 kvinder går til motionsgymnastik med musikledsagelse hos frøken La Cour Overgaard på Bagsværd Kro.
Deltagerne falder fra i sæsonens løb, og lokalet bliver dyrere og dyrere, så det kan ikke betale sig for frøken La Cour Overgaard. Hun foreslår de resterende kvinder at danne en forening, som igennem kommunen har mulighed for at benytte gymnastiksalen på en skole.
 
1931
Den 2. marts begynder Bagsværd kvindelige Gymnastikforening på Bagsværd skole.
Fru Sara Stige er formand.
Kontingentet er 3,00 kroner pr. måned.

1932
Formanden retter en tak til ægtemændene, fordi de så velvilligt har ladet deres koner gå til gymnastik.

1933
Der indkøbes et brugt klaver.
Efter en opvisning er der ikke kage til kaffen, før de tilstedeværende er talt, og bagermester Orla Hansen er sendt hjem for at lave de kager færdige, han har stående.
Man beslutter derfor at holde fremtidige møder på restaurant Skovbrynet.

1934
Formanden truer med at gå af. Der har været uro på motionsholdet, og formanden ønsker kun at virke, når der er ro. Medlemmerne lover at være søde og rare, så fru Sara Stige fortsætter.

1938
Der er svømmesæson på Frødings Badeanstalt ved Furesøen.
Det koster 6 kroner for 10 gange.
Frøken Hansson underviser. Hendes "opførelse" er noget mangelfuld, men i kraft af hendes ungdom, bærer medlemmerne over med hende.

1940
Indvielse af det nye stadion Marielyst. Voksne 1 krone, børn 50 øre. På grund af besættelsen går foreningen i dvale, da gymnastiksalene ikke kan mørkelægges.

1941
Gymnastikken genoptages, da gymnastiksalen nu vil blive mørkelagt. Klaveret duer ikke længere.

1943
Gymnastikaftenen sluttes klokken 20 på grund af spærretid.

1944
Januar. Spærretiden ophæves.
Maj. Udendørs gymnastik og håndbold foregår på Mikkelsens græsmark bag Vadstrupgaard.
Oktober. Spærretid indføres igen. Gymnastikken indstilles.

1945
Faneindvielse på Kroen. Hr. Knud Bech taler for Hans Majestæt Kongen og slår det første søm i. Hr. Martin Jensen taler for idrætten og slår det andet søm i. Formanden taler for foreningen og slår det tredje søm i.

1950-58
Det går ikke så godt for foreningen i disse år.
På en generalforsamling møder kun bestyrelsen. Foreningen har kun meget små hold. 25-års Jubilæet i 1956 har kun meget få deltagere, som får serveret en kop kaffe.

1959
På generalforsamlingen dette år giver foreningen kaffe og brød. For første gang i mange år er foreningen så velhavende, at dette kan lade sig gøre.

1963
Foreningen har arrangeret tur om søen ad den nye sti. Turen foregår i øsende regn, så kaffen på Nybro Kro gør godt.
Navneordene skrives ikke længere med stort i protokollen.

1970
Bestyrelsesmøde hos fru Grønbæk. Aftenens emne er klaveret.
 
1971
Man er nødtvungent gået over til musik på bånd. Instruktøren er skeptisk. For det første har hun ikke begreb om at bruge båndoptageren - for det andet bryder hun sig ikke om musikken.

1972
Den nye sportshal i Gladsaxe indvies. Vi deltager med vor fane. Referatet er skrevet af Agnete Hansen.

1974
Man begynder at bruge fornavne.

1978
Den årlige skovtur giver nogle problemer. Turen går til Aldershvile Slotspavillon. Men alt er optaget. Man fortsætter til Regattapavillonen - Alt er optaget. Den sidste mulighed er Nybro Kro. En opringning giver godt resultat. Endelig er der mad til de 13 sultne damer.

1981
Der holdes 50-års Jubilæumsfest på Bagsværd Skole med lækker mad, sange og taler. Det er meget vellykket, og der er 36 damer til stede.

1983
Foreningen optages i DGI - som på det tidspunkt hed De Danske Skytte¬Gymnastik- og Idrætsforeninger.

1988
Foreningens fane er blevet fundet på Bagsværd Skole. Foreningen har haft fremgang, så der er nu 70 medlemmer.

1989
Agnes Møller et flittigt medlem af foreningen bliver månedens sportsstjerne.

1989-96
Birgit Bender er formand for foreningen.

1993
Foreningen får udarbejdet sit første logo.

1997- 2000
Randi Hansen er formand for foreningen.

2001
Efter generalforsamlingen fejres foreningens 70-års dag med lidt god mad og sang.
Ingelis Olsen er foreningens formand.

2002
Foreningen får egen hjemmeside – udarbejdet af Dann Büchmann. Hjemmesiden får megen ros.

2002- 2005
Disse år forløber udmærket. Foreningen har i de senere år haft 60-70 medlemmer fordelt på 4 hold. Vore medlemmer er meget trofaste, og det giver en god stemning på vores hold.

2006
Foreningen fejrer sit 75-års Jubilæum på Thorasminde. Vi er 49 glade medlemmer til stede. Det er det største antal forsamlede nogensinde i Bagsværd Gymnastikforenings 75-årige historie.

2007
I denne sæson har vi fået 18 nye medlemmer.
Foreningens første wellness-aften blev trods voldsomt snevejr en succes.

2008
Bestyrelsen påbegynder en kontinuerlig tilbagetrækning for at give plads til nye bestyrelsesmedlemmer med nye ideer. I denne sæson har vi fået et skab i gymnastiksalen fra Vibeke Boye.
Da vi nu har opbevaringsmulighed, har vi anskaffet Exe-tubes, håndvægte og egne måtter. Vi har modtaget kr. 1.200,00 fra "FIG-Legatet" til indkøb af ovennævnte måtter.

2009
Denne sæson har vi udvidet med sommerhold. Vi fik 22 tilmeldinger til mandagsholdet og 14 tilmeldinger til torsdagsholdet.

2010
I denne sæson har vi modtaget 5.000 kr. fra "Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugges Legat". Beløbet er brugt til at købe en PC til foreningen. Fra Gladsaxe Kommune har vi modtaget 3.000 kr. til aktiviteter for foreningens medlemmer over 60 år. Vi har valgt at anvende beløbet til traktementet ved den årlige generalforsamling.
Ingelis Olsen valgte at stoppe efter 13 år i bestyrelsen heraf de 9 år som formand i foreningens tjeneste. Ingelis Olsen afløses af Vibeke Boye som ny formand.

2011
Jytte Büchmann træder ud af bestyrelsen efter 10 år.
Ny kasserer er Annette Dromph. Ulla Rahbek har også besluttet at indstille sit virke efter 14 år i bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem er Lotte Sterup og som suppleant er valgt Anne Marie Juliussen. Dann Büchmann stopper som webmaster efter 10 år.

2012
Vibeke Boye udtræder af bestyrelsen som formand efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig herefter med Lotte Sterup som formand, Else Risum, næstformand, Anne Marie Juliussen menigt medlem og Marianne Borgen, suppleant.
I denne sæson har vi modtaget 2.000 kr. fra FIG Legatet til hjælp til en fotograf, til brug for hjemmesiden samt modtaget et beløb fra Gladsaxe Kommune til aktiviteter for foreningens medlemmer over 60 år. Endelig var der gevinst i Landbrugslotteriet – hele 130 kr.
Der blev oprettet to zumba hold under ledelse af Mette Skakon.
En ny hjemmeside afløste den gamle. Nye fotos af alle hold inkl. det nyoprettede zumba-hold blev sat på hjemmesiden.
Medlemstallet blev fordoblet fra 60 til 120 medlemmer
 
2013
Foreningen sagde farvel til den gamle sal B på Bagsværd Skole. Medlemstallet gik lidt tilbage fra 120 til 106 medlemmer. Der blev afholdt en aften hos tøjforretningen IMAGE, Bagsværd Hovedgade med stor succes.
 
2014
Foreningen sagde goddag til en helt ny gymnastiksal med spejle. Medlemstallet steg til 131 glade medlemmer. Et yogahold blev oprettet og 36 medlemmer tilmeldte sig lørdag formiddage. Forårsholdene – 3 i alt – blev godt fyldt op. Bestyrelsen har besluttet, at sæson 2014-15 udvides med start medio august og slut udgangen af maj 2015.


2015
Bestyrelsen konstituerede sig med Else Risum som formand og Lotte Sterup som sekretær. Sæsonudvidelse fra medio august til udgangen af maj uden kontingentforhøjelse. Yderligere et yogahold oprettet onsdage. Medlemstallet steg til 143 medlemmer fordelt på hhv. motion, zumba og yoga hold. Der blev installeret et mobilt musikanlæg med økonomisk støtte fra Kommunen. Efter ansøgning fik foreningen foræret et FIG legat på 2.875 kr. samt 50,- kr.  gevinst i Landbrugslotteriet.
Sæson 2015-16
Til generalforsamlingen i april 2016 blev der valgt 1 nyt medlem, Anette Holm, og to nye suppleanter, Conny Baun Beckman og Lone Kempel Schultz. Sekretær Lotte Sterup ønskede ikke genvalg, ej heller suppleant Randi Hansen. Bestyrelsen konstituerede sig med Else Risum, formand, Annette Dromph, kasserer, Anette Holm, sekretær, Nina Bak, næstformand, Lone Gotfredsen, It- og marketingsansvarlig og Anne Marie Juliussen, medlem. Foreningen er forøget med 35 medlemmer til i alt 175 medlemmer fordelt på Pilates-, motions-, zumba- og yogahold. Efter ansøgning modtog foreningen et legat fra FIG på 3.500 kr. til indkøb af ny computer.

Sæson 2016-17
Generalforsamling afholdt 26. april 2017.  En ny suppleant, Hanne Mørch, blev valgt, da Lone Kempel Schultz ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen konstituerede sig som status quo fra sæson 2015-16. Foreningen forøget med 7 medlemmer til 183 medlemmer fordelt på hhv. motions-, pilates-, zumba- og yogahold. Foreningen har købt Klubmodul som aflastning til bestyrelsesarbejdet, hvor alle tilmeldinger, registreringer og betaling sker online. Foreningen modtog et legat fra FIG på 4.000 kr. til indkøb af yoga-måtter.

Sæson 2017-18
Generalforsamling afholdt 23. april 2018.  Der var genvalg af hele bestyrelsen og suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig som status quo fra sæson 2016-17. Foreningen har i sæsonen haft 184 medlemmer fordelt på hhv. motions-, pilates-, zumba- og yogahold. Foreningen har haft stor succes med registreringssystemet Klubmodul som aflastning til bestyrelsesarbejdet, hvor al kontakt, registrering m.m. sker online.
 
Sæson 2018-19
Generalforsamling afholdt 29. april 2019. Else Risum, formand, ønskede at lade stafetten gå videre og ønskede ikke genvalg efter mange år som medlem og formand i bestyrelsen. Suppleant Conny Baun Beckmann blev valgt til bestyrelsen og Hanne Mørch og Hanne Baumann blev valgt som suppleanter. Anne Mette Nielsen genvalgtes som revisor. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Nina Bak som formand. Foreningens ældste aktive medlem fyldte 90. Gladsaxe Bladet omtalte dette i en stor artikel og gav god reklame for foreningen. Sæsonen sluttede med i alt 203 medlemmer fordelt på 1 pilates hold, 2 almen gymnastikhold, 3 yogahold, 1 styrke-puls hold og 2 zumbahold. En fremgang på 19 medlemmer.
 
 
  Bagsværd Gymnastikforening - Bagsværd Hovedgade 62 - 2800 Bagsværd - post@bagsvaerd-gymnastikforening.dk: en løsning fra Klubmodul