Love og vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Bagsværd Gymnastikforening.

Foreningen er stiftet den 2. marts 1931 og dens hjemsted er Bagsværd i Gladsaxe Kommune

Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune.

 

§ 2 Formål

 

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at udøve gymnastik ved oprettelse af hold med instruktører indenfor de kategorier, som medlemmerne ønsker.

Som medlemmer optager foreningen kvinder over 18 år.

Indmeldelse sker til et medlem af bestyrelsen. Der kan også optages passive medlemmer.

 

§ 3. Ledelse

 

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen består af: formand, næstformand, kasserer, samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Alle valg gælder for 2 år.

Der afgår skiftevis 3 og 3 bestyrelsesmedlemmer, dog således at formand, næstformand og kasserer ikke alle afgår samme år.

Endvidere vælges 1-2 suppleanter en revisor og en revisorsuppleant.

Suppleanter og revisor vælges hvert år.

Afstemning afgøres ved almindeligt flertal og skal foregå skiftligt, såfremt et medlem forlanger det. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres referat over alle foreningens forhandlinger og vedtagelser.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, når vedtagelsen er enstemmig.

 

§ 4 Kontingent.

 

Bestyrelsen fastsætter kontingentet inden hver sæson.
Sæsonen løber fra august til maj. Sommerhold kan eventuelt oprettes.

Kontingent betales ved tilmelding.

Foreningens regnskabsår er 1. april til 31. marts.

Foreningens midler indsættes på giro/bankkonto.

 

§ 5 Tegningsregler.

 

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden eller kassereren.

 

§ 6 Generalforsamling.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Der afholdes årlig generalforsamling inden udgangen af april måned.

Alle medlemmer har stemmeret.

Der indkaldes til generalforsamling senest 14 dage forud ved skriftlig meddelelse. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 7 dage forinden. Formanden aflægger beretning om foreningen i det forløbne år, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 

Lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Undtaget er dog den i § 9 nævnte generalforsamling.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne kræver det. Der indvarsles som til almindelig generalforsamling.

 

§ 8 Lovændringer.

 

Ændringer i disse love kan kun foretages på en generalforsamling og der kræves et flertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

 

§ 9 Opløsning.

 

Foreningen kan opløses af en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, når mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og mindst 3/4 af de fremmødte stemmer derfor. Er der ikke mødt 2/3 af medlemmerne til ovennævnte generalforsamling, indkaldes der inden 8 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset det mødte antal.

 

Ophører foreningen, overgår dens eventuelle formue til Hjerteforeningen, Hauser Plads 10, 1127 København K.

 

 ********

Ændring i vedtægterne er senest vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2015

  Bagsværd Gymnastikforening - Bagsværd Hovedgade 62 - 2800 Bagsværd - post@bagsvaerd-gymnastikforening.dk: en løsning fra Klubmodul